Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Staż artystyczny - 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rekrutacja

Opis

 Warunki przystąpienia do rekrutacji

 1.  Rejestracja kandydatów
  Rejestracja w systemie IRK jest obowiązkowa i będzie dostępna poprzez stronę https://irk2.chopin.edu.pl/pl/home/ od 1 września 2021 do 10 września 2021.

 2. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej
  Opłata za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego wynosi 250,00 PLN. Opłatę należy wnieść na indywidualne konto bankowe podane w systemie IRK.

 Ważne terminy

Kierunek

Kompozycja i teoria muzyki

Dyrygentura

Instrumentalistyka

Egzamin

20 września 2021

20 września 2021

13-17 września 2021

Początek rejestracji w IRK

1 września 2021

1 września 2021

1 września 2021

Koniec rejestracji w IRK

10 września 2021

10 września 2021

10 września 2021

Wniesienie opłaty

do 10 września 2021

do 10 września 2021

do 10 września 2021

Dostarczenie kompletu dokumentów

22-27 września 2021 (tylko zakwalifikowani kandydaci)

22-27 września 2021 (tylko zakwalifikowani kandydaci)

22-27 września 2021 (tylko zakwalifikowani kandydaci)

 

Warunki przyjęcia – dokumenty rekrutacyjne

Kandydaci winni złożyć za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) lub poprzez skorzystanie ze skrzynki kontaktowej z Działem Nauczania znajdującej się w holu Uczelni przy schodach następujące dokumenty (wg Regulaminu staży artystycznych w UMFC, https://bip.chopin.edu.pl/?app=zarzadzenia&nid=1700&y=2020):

 1. podanie o przyjęcie na staż sporządzone zgodnie z określonym przez UMFC wzorem;
 2. kwestionariusz osobowy sporządzony zgodnie z określonym przez UMFC wzorem;
 3. 2 fotografie;
 4. zobowiązanie do ponoszenia płatności za staż artystyczny sporządzone zgodnie
  z określonym przez UMFC wzorem;
 5. wniosek w sprawie odbywania stażu we wskazanym języku obcym w przypadku ubiegania się o przyjęcie na staż artystyczny prowadzony w języku obcym;
 6. inne dokumenty, jeśli takie zostały określone w informacji o warunkach rekrutacji staży artystycznych.

Kandydat na uczestnika stażu artystycznego niebędący obywatelem polskim prócz wymienionych w ust. 5 dokumentów winien złożyć także poświadczoną kopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw wypadków na okres kształcenia
w Polsce lub kopię Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub podpisane oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.

Osoby ubiegające się o przyjęcie na staż artystyczny mają obowiązek złożenia świadectwa maturalnego, chyba że przedstawią dyplom ukończenia studiów wyższych, z zastrzeżeniem par. 10. ust. 1. Regulaminu staży artystycznych w UMFC.

Osoby, które uzyskały świadectwo maturalne lub dyplom studiów wyższych za granicą zobowiązane są do dostarczenia uwierzytelnionego dokumentu wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Dopuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego jest uwarunkowane wniesieniem opłaty rekrutacyjnej.

Dokumenty rekrutacyjne muszą być złożone kompletne i w wersji papierowej. Kandydaci, którzy nie złożą kompletu wymaganych dokumentów w terminie lub prześlą je w wersji elektronicznej, nie zostaną przyjęci na staż.

Opiekę nad stażystami oraz czynności z zakresu rekrutacji i przebiegu stażu dla słuchaczy koordynuje Sekretariat Staży Artystycznych.

Wojciech Parchem, pok. 312
tel. +48 22 827 72 41 wew. 248
e-mail:
wojciech.parchem@adm.chopin.edu.pl

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Sekretariat Staży Artystycznych, pok. 312
ul. Okólnik 2
00-368 Warszawa

Programy i tury rekrutacji

Lp. Studia Tura 1
1 DYRYGENTURA - dyrygentura symfoniczno-operowa - staż artystyczny od: 01.09.2021 00:00
do: 10.09.2021 23:59
2 INSTRUMENTALISTYKA - gra na akordeonie - staż artystyczny od: 01.09.2021 00:00
do: 10.09.2021 23:59
3 INSTRUMENTALISTYKA - gra na altówce - staż artystyczny od: 01.09.2021 00:00
do: 10.09.2021 23:59
4 INSTRUMENTALISTYKA - gra na fagocie - staż artystyczny od: 01.09.2021 00:00
do: 10.09.2021 23:59
5 INSTRUMENTALISTYKA - gra na flecie - staż artystyczny od: 01.09.2021 00:00
do: 10.09.2021 23:59
6 INSTRUMENTALISTYKA - gra na fortepianie - staż artystyczny od: 01.09.2021 00:00
do: 10.09.2021 23:59
7 INSTRUMENTALISTYKA - gra na gitarze - staż artystyczny od: 01.09.2021 00:00
do: 10.09.2021 23:59
8 INSTRUMENTALISTYKA - gra na harfie - staż artystyczny od: 01.09.2021 00:00
do: 10.09.2021 23:59
9 INSTRUMENTALISTYKA - gra na klarnecie - staż artystyczny od: 01.09.2021 00:00
do: 10.09.2021 23:59
10 INSTRUMENTALISTYKA - gra na klawesynie - staż artystyczny od: 01.09.2021 00:00
do: 10.09.2021 23:59
11 INSTRUMENTALISTYKA - gra na kontrabasie - staż artystyczny od: 01.09.2021 00:00
do: 10.09.2021 23:59
12 INSTRUMENTALISTYKA - gra na oboju - staż artystyczny od: 01.09.2021 00:00
do: 10.09.2021 23:59
13 INSTRUMENTALISTYKA - gra na organach - staż artystyczny od: 01.09.2021 00:00
do: 10.09.2021 23:59
14 INSTRUMENTALISTYKA - gra na perkusji - staż artystyczny od: 01.09.2021 00:00
do: 10.09.2021 23:59
15 INSTRUMENTALISTYKA - gra na puzonie - staż artystyczny od: 01.09.2021 00:00
do: 10.09.2021 23:59
16 INSTRUMENTALISTYKA - gra na rogu - staż artystyczny od: 01.09.2021 00:00
do: 10.09.2021 23:59
17 INSTRUMENTALISTYKA - gra na saksofonie - staż artystyczny od: 01.09.2021 00:00
do: 10.09.2021 23:59
18 INSTRUMENTALISTYKA - gra na skrzypcach - staż artystyczny od: 01.09.2021 00:00
do: 10.09.2021 23:59
19 INSTRUMENTALISTYKA - gra na trąbce - staż artystyczny od: 01.09.2021 00:00
do: 10.09.2021 23:59
20 INSTRUMENTALISTYKA - gra na wiolonczeli - staż artystyczny od: 01.09.2021 00:00
do: 10.09.2021 23:59
21 INSTRUMENTALISTYKA - kameralistyka - staż artystyczny od: 01.09.2021 00:00
do: 10.09.2021 23:59
22 INSTRUMENTALISTYKA - kameralistyka fortepianowa - staż artystyczny od: 01.09.2021 00:00
do: 10.09.2021 23:59
23 INSTRUMENTALISTYKA - muzyka dawna - staż artystyczny od: 01.09.2021 00:00
do: 10.09.2021 23:59
24 KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI - kompozycja - staż artystyczny od: 01.09.2021 00:00
do: 10.09.2021 23:59
25 WOKALISTYKA - śpiew solowy - staż artystyczny - Białystok od: 01.09.2021 00:00
do: 10.09.2021 23:59
strony
Strony: 1
długość strony
Długość strony: 10, 25, 50, 100, 200